A weboldal viselkedésalapú reklám cookie-kat használ, az adatkezelésre az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően kerül sor. A MINDET ELFOGADOM gomb megnyomásával a szükséges és a marketing cookiekat is elfogadja. A Beállítások módosításával módosíthatja a cookie beállításokat. A beállításokat a későbbiekben is bármikor módosíthatja a bal alsó sarokban található fogaskerékre kattintva.

 

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Ákossí Sport Kft.

www.akosbike.hu 

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Összefoglalása röviden:

Az ÁkosBike.hu weboldal és annak üzemeltetője az Ákossí Sport Kft. teljes mértékben betartja az Ön személyes adatainak védelméről szóló, aktuális törvényi rendelkezéseket.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk, rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

A vásárlók, beregisztráltak által megadott adatokat harmadik félnek nem adjuk át, nem értékesítjük. Írásban bárki kérheti a róla tárolt adatokat az akos@akosbike.hu címen, illetve személyes adatainak törlését ugyanezen az elérhetőségen kérheti, amely az akos@akosbike.hu.

 

 

Bevezetés

 

Az Ákossí Sport Kft. (2170, Aszód, Hajnóczy u. 2/b. adószám: 23760200-2-13, cégjegyzékszám: 1309153151) (a továbbiakban: Szolgáltató,adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-125027/2017

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.CXII. törvény 20. § kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így a különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartalmáról.

 

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv.6§ bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelés

 

1.  az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

 

2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ha az érintett személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

   a) az adatgyűjtés ténye,

   b) az érintettek köre,

   c) az adatgyűjtés célja,

   d) az adatkezelés időtartalma

   e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

   f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

 

3. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: www.akosbike.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.akosbike.hu/adatvédelmi-nyilatkozat.htm.

 

 

 Értelmező fogalmak (3§ )

 

1.érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy- közvetlenül vagy közvetve-azonosítható természetes személy;

 

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kultúrális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következetés;

 

3. különleges adat;

   a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozása, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a sexuális életre vonatkozó személyes adat;

 

   b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyílvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő-kezeléséhez;

 

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné télele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől, és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

 

16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

 

17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

 

18. adatállomány: az egy nyílvántartásban kezelt adatok összessége;

 

19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

 

Webáruház működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés

 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:

   a) az adatgyűjtés ténye,

   b) az érintettek köre,

   c ) az adatgyűjtés célja,

   d) az adatkezelés időtartama,

   e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

   f ) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Jelszó: A felhasználó fiókba történő biztonságos belépését szolgálja.
Vezeték/keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím: Kapcsolattartás
Telefonszám egyeztetése: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése
Kapcsolattartó: Kapcsolattartás
Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése
Vásárlás/regisztráció: időpontja

 Technikai művelet végrehajtása

Vásárlás/regisztráció: kori IP cím

 Technikai művelet végrehajtása

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

3. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett

 

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, cégnév, kapcsolattartó, adószám, fizetendő összeg. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

     a) postai úton a 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 9. címen,

    b) e-mail útján az akos@akosbike.hu e-mail címen,

    c) telefonon a +36 70 504 0422 számon.

 

7. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

 

Akosbike.hu tárhely szolgáltató adatai:

 23VNet Kft. 1094 Budapest

Liliom u. 24-26. www.net23.hu

 

A 23VNet Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) az Előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

A 23Vnet Kft. elkötelezi magát az Előfizetők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az előfizetők számára garantált biztonságos internetezési lehetőségek megteremtéséhez.

A személyes adatok kezelésének jogi háttere

 

Az Előfizetők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

   a) A személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

   b) A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;

   c) A távközlési előfizetői szerződésekről szóló 249/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet;

   d) A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet. 

 

8. Adatkezelés a Hírlevél küldése céljából

 

Adatkezelés célja Hírlevél küldése
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Adatfeldolgozó neve: SalesAutopilot Kft. 1089 Bp. Golgota u.3.
Érintettekre vonatkozó adatok: Email cím, név, telefon szám
Adatok törlésének időpontja: Az érintett, törlési kéréséig történő időtartam az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett

 

Weboldal üzemeltetője:

Ákossí Sport Kft.

2170, Aszód, Hajnóczy u. 2/b.

Telefon: +36 70 504 0422

E-mail: akos@akosbike.hu

 

9. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

 

A fenti adatkezelésre vonatkozó alapelveink

 

1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

 

2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

 

4. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

 

5. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

 

6. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

 

Cookie-k (sütik) kezelése:

 

A sütik kezeléséről itt olvashat

 

 

Hírlevél, DM tevékenység

 

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII.törvény 6 §  -a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató és reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

  a, az adatgyűjtés ténye,

  b) az érintettek köre,

  c) az adatgyűjtés célja

  d) az adatkezelés időtartalma,

  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

 

5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím,dátum,időpont.

 

6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó eletronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

8. Az adatkezelés időtartalma: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Utána az adatkezelő nem küld reklámüzeneteket, az érintett személyes adatait azonban tovább kezeli a Funkcionális adatkezelés fejezetben leírtaknak megfelelően.

 

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

10. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 

11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5 § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője- a hozzájárulásban meghatározott körben- a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített- a reklám címzettjére vonatkozó-adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

 

Facebook kezelés

 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 20§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenység körében a következőket: 

   a. az adatgyűjtés ténye,

   b. az érintettek köre,

   c. az adatgyűjtés célja,

   d.az adatkezelés időtartalma,

   e. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

   f. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

 

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyílvános profilképe.

 

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált Facebook.com közösségi oldalon/ Youtube.com közösségi videomegosztó portálon és lájkolta a weboldalt.

 

4. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

 

5. Az adatkezelés időtartalma, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a https://www.facebook.com/about/privacy)és (https://support.google.com/youtube/topic/2676339?hl=hu&ref_topic=6151248) címen tájékozódhat az érintett.

 

6. Az adatkezelés a Facebook.com és vagy Youtube.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartalmára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a Facebook.com és vagy Youtube.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (https://www.facebook.com/legal/terms?ref=p) (https://www.facebook.com/about/privacy/) (https://support.google.com/youtube/topic/2676339?hl=hu&ref_topic=6151248)

 

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com és- vagy Youtube.com weboldalon.

 

 

Adatfeldolgozók

 

Szállítás:

 

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozása

 

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, Európa u.2.

info@gls-hungary.com

Telefonszám: +36 1 802 0265

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám.

 

4. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

 

5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

 

6. Az adatkezelés időtartalma, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

 

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv.5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

Online fizetés

 

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés

 

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

 K&H Bank Zrt.

Központi cím: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Levelezési cím: K&H Bank 1851 Budapest

Telefonszám: +36 1 328 9000

Fax: +36 1 328 9898

 

3. Adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

 

4. Az érintettek köre: Az online vásárlást kérő valamennyi érintett.

 

5. Az adatkezelés célja: Az online vásárlás lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring(visszaélések ellenőrzése).

 

6. Az adatkezelés időtartalma, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.

 

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv.5 § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az iformációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII.törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

Adattovábbítás

 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 20 § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

 

  a, az adatgyűjtés ténye,

  b) az érintettek köre,

  c) az adatgyűjtés célja,

  d)az adatkezelés időtartalma,

  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre

 

3. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: vezeték-és keresztnév, telefonszám, számlázási név és számlázási cím, szállítási név és szállítási cím, fizetendő összeg, a termék(ek) neve.

 

4. A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: vezeték-és keresztnév, számlázási név és számlázási cím, fizetendő összeg.

 

5. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett.

 

6. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.

 

7. Az adatkezelés időtartalma, az adatok törlésének határideje. A házhozszállítás /online fizetés lebonyolításáig tart.

 

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

 

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS Hungary Csomag-logisztika Kft.

2351, Alsónémedi, GLS EUROPA u.2.

info@gls-hungary.com,

Adatvédelmi tájékoztató: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

 

10. Az adattovábbitás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv.5§ (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseire szóló 2001.évi CVIII.törvény 13/A. §(3) bekezdése.

 

 

Adatbiztonság (7§)

 

1. Az adatkező köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét

 

2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. valamint az egyéb adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

3.Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltozatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyílvántartásokban tárolt adatok-kivéve ha azt a törvény lehetővé teszi-közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

   a. a jogosultatlan adatbevitel megakadályozását;

   b. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli, adatátviteli berendezések segítségével történő használatának megakadályozását;

   c. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát , hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

   d. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az    automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

   e. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történ helyreállíthatóságát és

   f. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

6. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

 

Az érintettek jogai (14-19§)

 

1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamintkérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

3. Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 

6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

 

7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta

 

8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

 

9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti

 

11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségeiről

 

 

Jogorvoslat

 

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

    a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

    b. személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

    c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el

 

4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Bírosági jogérvényesítés (22§)

 

1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

 

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

 

1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 

Zárszó:

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a)

3. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

4. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a)

5. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

6. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a)

7. 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról

Árukereső.hu Árukereső.hu